Tục ngữ, ca dao về Tình anh em, chị em

Tục ngữ, ca dao về Tình anh em, chị em

– Chị ngã em nâng.

– Em thuận anh hòa là nhà có phúc.

– Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

– Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

– Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.

Tục ngữ, ca dao Việt Nam.

Tục ngữ, ca dao về Tình anh em, chị em: Chị ngã em nâng
Tục ngữ, ca dao về Tình anh em, chị em: Chị ngã em nâng. Em thuận anh hòa là nhà có phúc. Anh em như thể chân tay, Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
5/5 (2 bình chọn)