Bài thơ Ếch dưới ao | Đồng dao Ếch dưới ao

Hình ảnh Đồng dao Ếch dưới ao

Đồng dao Ếch dưới ao | Bài thơ Ếch dưới ao

Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bõm
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ập ập”
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu “ộp ộp”
Ếch kêu “ập ập”.

Nguồn: sưu tầm.

Hình ảnh Đồng dao Ếch dưới ao
Hình ảnh Đồng dao Ếch dưới ao

Nhiều biến thể khác của bài này:

Ếch ở dưới ao
Vừa bớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp!
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu oạp oạp

Hoặc:

Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu “ ộp ộp”
Ếch kêu “ ặp ặp”
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu “ ộp ộp”
Ếch kêu “ ặp ặp”

Nguồn: sưu tầm.