Tag: đồng dao

Đồng dao là những sáng tác dân gian được truyền miệng qua nhiều đời, nhiều thế hệ nên có nhiều dị bản. Đồng dao gồm nhiều thể loại như: các bài hát, câu hát trẻ em, lời hát trong trò chơi, lời hát ru em… Nhưng chủ yếu là các bài đồng dao gắn liền với những trò chơi dân gian cho trẻ