Cái Bống là cái Bống bang

Bài thơ Cái bống | Đồng dao Cái bống là cái bống bang

Cái Bống

Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào

Một biến thể khác:

Cái Bống là cái Bống bang

Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm
Mẹ Bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

Nguồn: sưu tầm.

Bài thơ Cái bống | Đồng dao Cái bống là cái bống bang
Cái bống là cái bống bang, Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm, Mẹ bống đi chợ đường trơn, Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống là cái bống bang)
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống)
Hạt mưa (hạt mưa hạt móc)
Hạt mưa (hạt mưa hạt móc): Tôi ở trên trời, Tôi rơi xuống đất, Tưởng rằng tôi mất, Chẳng hóa tôi không, Tôi chảy ra sông, Nuôi loài tôm cá, Qua các làng xã, Theo máng theo mương