Nghé ọ Nghé ơ

Đồng dao Nghé ọ Nghé ơ (Bài thơ Nghé ọ Nghé ơi)

Nghé ọ Nghé ơ

(Nghé ọ Nghé ơi)

Nghé ọ, Nghé ơ!
Nghé ra đồng lúa
Nghé chạy đồng bông
Nghé chớ đi rong
Hư bông gãy lúa
Ơi à ơi!

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Nghé ọ Nghé ơ (Bài thơ Nghé ọ Nghé ơi)
Đồng dao Nghé ọ Nghé ơ! (Bài thơ Nghé ọ Nghé ơi!): Nghé ọ, Nghé ơ! Nghé ra đồng lúa, Nghé chạy đồng bông, Nghé chớ đi rong, Hư bông gãy lúa, Ơi à ơi!
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống là cái bống bang)
Bài thơ Cái bống là cái bống bang (Đồng dao Cái bống)