Bài thơ Giờ ăn

Giờ ăn | Bài thơ Giờ ăn

Bài thơ Giờ ăn

Đến giờ ăn cơm
Vào bàn bạn nhé
Nào thìa, bát, đĩa
Xúc cho gọn gàng
Chớ có vội vàng
Cơm rơi, cơm vãi.

Tác giả: Lê Thị Hoa. (Trường mầm non số 10 Hà Nội)

Giờ ăn |  Bài thơ Giờ ăn
Đến giờ ăn cơm, Vào bàn bạn nhé, Nào thìa, bát, đĩa, Xúc cho gọn gàng, Chớ có vội vàng, Cơm rơi, cơm vãi.
Giờ ăn | Bài thơ Giờ ăn
Vào bàn bạn nhé, Nào thìa, bát, đĩa, Xúc cho gọn gàng, Chớ có vội vàng, Cơm rơi, cơm vãi.
Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ)
Bài thơ Giờ ngủ (Bài thơ Giờ đi ngủ): Vào giường đi ngủ, Không nghịch đồ chơi, Không gọi bạn ơi, Không cười khúc khích, Không ai tinh nghịch
Giờ chơi | Bài thơ Giờ chơi:
Giờ chơi hết rồi, Nào các bạn ơi, Ta cùng cất dọn, Đồ dùng dồ chơi, Vào nơi qui định.