Con vỏi con voi | Bài thơ Con vỏi con voi

Bài thơ Con vỏi con voi

Bài thơ Con vỏi con voi

Con vỏi, con voi,
Cái vòi đi trước.
Hai chân trước đi trước,
Hai chân sau đi sau.
Còn cái đuôi đi sau rốt.
Tôi xin kể nốt,
Cái chuyện con voi.

Bài thơ Con vỏi con voi
Con vỏi con voi, Cái vòi đi trước. Hai chân trước đi trước, Hai chân sau đi sau. Còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt, Cái chuyện con voi.
Nguồn:
1. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009
2. SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979