Thả đỉa ba ba

Thả đỉa ba ba

Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối, hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu
Một trăm quan tiền
Thiên niên củ khoẳm.

Nguồn: sưu tầm.

Đồng dao Thả đỉa ba ba | Trò chơi Thả đỉa ba ba
Trò chơi Thả đỉa ba ba: Thả đỉa ba ba, Chớ bắt đàn bà, Phải tội đàn ông, Cơm trắng như bông, Gạo tiền như nước, Đổ mắm đổ muối, Đổ chuối, hạt tiêu, Đổ niêu nước chè, Đổ phải nhà nào, Nhà ấy phải chịu, Một trăm quan tiền, Thiên niên củ khoẳm.
Đồng dao Ô ăn quan (Trò chơi Ô ăn quan)
Trò chơi Ô ăn quan: Hàng trầu hàng cau, Là hàng con gái, Hàng bánh hàng trái, Là hàng bà già, Hàng hương hàng hoa, Là hàng cúng Phật.
Đồng dao Tập tầm vông, Bài thơ Tập tầm vông
Tập tầm vông, Tay không tay có, Tập tầm vó, Tay có tay không, Tay nào có, Tay nào không?
4.7/5 (9 bình chọn)