Đàn kiến nó đi – Thơ thiếu nhi

Đàn kiến nó đi - Thơ thiếu nhi

Đàn kiến nó đi

Một đàn kiến nhỏ

Chạy ngược chạy xuôi

Chẳng ra hàng một

Chẳng thành hàng đôi

Đang chạy bên này

Lại sang bên nọ

Cắm cổ cắm đầu

Kìa trông xấu quá

Chúng em vào lớp

Sóng bước hai hàng

Chúng em ra đường

Đều đi bên phải

Đẹp hàng đẹp lối

Cô giáo khen ngoan

Chẳng như loài kiến

Rối tinh cả đàn

Đàn kiến nó đi - Thơ thiếu nhi
Đàn kiến nó đi – Thơ thiếu nhi

(Sưu tầm)