Bài thơ Con bướm trắng | Lượn cành hồng | Ong và bướm

Con bướm trắng

Con bướm trắng

Con bướm trắng
Lượn cành hồng
Gặp con ong
Đang bay vội
Bướm liền gọi
Rủ đi chơi
Ong trả lời:
– Tôi còn bận
Mẹ tôi dặn:
Việc chưa xong
Đi chơi rong
Mẹ không thích.

Tác giả Nhược Thủy

Con bướm trắng lượn cành hồng
Con bướm trắng lượn cành hồng (Nguồn sưu tầm từ internet)