Bài thơ Quần áo (Nhược Thủy)

Hình ảnh Bài thơ Quần áo

Bài thơ Quần áo

Áo quần em mặc
Mẹ giặt vừa khô
Sạch sẽ thơm tho
Em không bôi bẩn.

Tác giả: Nhược Thủy

Hình ảnh Bài thơ Quần áo
Áo quần em mặc, Mẹ giặt vừa khô, Sạch sẽ thơm tho, Em không bôi bẩn. Tác giả: Nhược Thủy
Hình ảnh Bài thơ Mặc quần áo
Bé tự mặc áo, Biết cách cài khuy, Đi giày, đội mũ, Nào đâu khó gì?