Giờ tan học | Bài thơ Giờ tan học

Bài thơ Giờ tan học

Chuông reo, chuông reo vui
Ngoài hiên mẹ đang chờ
Mang giày và đội mũ
Vẫy tay cháu chào cô.

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.

Hình ảnh Bài thơ Giờ tan học
Chuông reo, chuông reo vui, Ngoài hiên mẹ đang chờ, Mang giày và đội mũ, Vẫy tay cháu chào cô. Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
5/5 (9 bình chọn)