Bài thơ Cái máy tuốt lúa

Bài thơ Cái máy tuốt lúa

Trông kìa, máy tuốt
Rung triệu vì sao
Đầy sân hợp tác
Thóc vàng xôn xao

Máy tròn xoay tít
Núi thóc dần cao
Máy không biết mệt
Cười reo rào rào

Chú công nhân ơi
Máy ngoan thật nhỉ?
Suốt cả mùa vui
Máy thành dũng sĩ!

Tác giả: Định Hải.

Cái máy tuốt lúa
Bài thơ Cái máy tuốt lúa (Định Hải): Trông kìa, máy tuốt, Rung triệu vì sao, Đầy sân hợp tác, Thóc vàng xôn xao. Máy tròn xoay tít, Núi thóc dần cao, Máy không biết mệt, Cười reo rào rào

 

Cái máy tuốt lúa hiện đại
Bài thơ Cái máy tuốt lúa (Định Hải): Trông kìa, máy tuốt, Rung triệu vì sao, Đầy sân hợp tác, Thóc vàng xôn xao. Máy tròn xoay tít, Núi thóc dần cao, Máy không biết mệt, Cười reo rào rào
4.4/5 (9 bình chọn)